Všeobecné podmínky užívání služeb portálu

Preambule

Vlastníkem portálu www.nemecpartners.cz je společnosti Němec & partners, a.s.

Poskytovatel a provozovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby spočívající v Zajištění informace a Zajištění srovnání produktů a s tím související služby.

Provozovatel je plně způsobilý prostředkovávat pojistné produkty na základě platné registrace pojišťovacího agenta pod číslem 012269PA a pojišťovacího makléře pod číslem 012270PM udělené od České národní banky dne 18.5.2005.

Uživatel má zájem tyto Služby Provozovatele využít a s ohledem na uvedené jsou níže sjednány tyto Všeobecné podmínky.

Článek 1 Definice

   1. Pro účely Všeobcených podmínek mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:
   2. AZ – zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
   3. Finanční služba – pojistná služba a další služby dle § 1841 NOZ, která je společnost Němec & Partners a.s. oprávněna zprostředkovávat online na příslušných částech Webu;
   4. IP adresa – jedinečná síťová adresa zařízení připojeného k síti definovaná číslem podle užitého standardu;
   5. IS – informační systém Poskytovatele dostupný na Webu, jehož prostřednictvím poskytovatel zajišťuje Služby pro Uživatele;
   6. Jednorázová smlouva – je Smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem jednorázově na základě Předregistrace za podmínek VP s tím, že Uživatel při uzavření Jednorázové smlouvy souhlasí s VP a zároveň sděluje Poskytovateli své údaje nezbytné pro zajištění konkrétní Služby (případně další údaje) a zároveň souhlasí s tím, že na základě údajů poskytnutých Uživatelem Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn zajistit Registraci za Uživatele, nebo její přípravu;
    Formulář pro odstoupení od smlouvy
   7. Kalkulátor – srovnávač finančních a jiných produktů na Webu, jehož prostřednictvím Poskytovatel zajišťuje Službu Zajištění srovnání produktů;
   8. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pokud tento bude dále novelizován, má se za to, že pro daný vztah se tento použije v účinném znění, tedy ve znění pozdějších předpisů);
   9. Poskytovatel – společnost Němec & Partners, a.s., IČO: 25539256, se sídlem Třebíč, Modřínova 600/1, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spis. značky B 3977;
   10. Produktový partner– je zpravidla právnická osoba(pojišťovna), se kterou má Poskytovatel řádně uzavřenou mandátní smlouvy a na jejímž základě je oprávněn ji zastupovat a nabízet její pojistné produkty;
   11. Služby – jsou služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Webu, které jsou blíže specifikovány v těchto VP, jedná se zejména o Služby Zajištění Informace a Zajištění srovnání produktů;
   12. Služby třetích stran – další služby, které jsou poskytovány prostřednictvím Služeb za podmínek stanovených v těchto VP a ve speciálních podmínkách stanovených pro příslušnou službu, k jejichž poskytování je Poskytovatel oprávněn, resp., které jsou poskytovány odlišnými subjekty od Poskytovatele;
   13. í způsoby uvedené na Webu nebo ve Smlouvě, v důsledku užití těchto prostředků mohou být Služby nepoužitelné (nejedná se však o faktické ukončení Smlouvy);
   14. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která odebírá od Poskytovatele Služby za podmínek stanovenými těmito VP a Smlouvou, a Fyzická nebo právnická osoba, vůči které Poskytovatel vykonává činnost spočívající ve Zprostředkování smlouvy o Finanční službě;
   15. VP – tyto Všeobecné podmínky užívání služeb na portálu www.nemecpartners.cz;
   16. Web – internetová adresa Poskytovatele www.nemecpartners.cz;
   17. Zajištění informace – Služba, kde Uživatel jako příkazce uzavře s Poskytovatelem jako příkazníkem příkazní smlouvu ve smyslu § 2430 a násl. NOZ (tedy Smlouvu ve smyslu těchto VP), na základě které Poskytovatel zjistí informaci (tedy na základě jednotlivého konkrétního požadavku Uživatele) o finančních či jiných produktech;
   18. Zajištění srovnání produktů – Služba, kde Uživatel jako příkazce uzavře s Poskytovatelem jako příkazníkem příkazní smlouvu ve smyslu § 2430 a násl. NOZ (tedy Smlouvu ve smyslu těchto VP), na základě které Poskytovatel provede pro Uživatele online srovnání základních parametrů finančních či jiných produktů výhradně jeho Produktových dodavatelů podle Uživatelem zadaných údajů;
   19. Zprostředkování smluv o Finanční službě – činnost, kde Poskytovatel jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř zprostředkuje svým jménem online sjednání a uzavření smlouvy o Finanční službě ve smyslu § 1841 NOZ s Uživatelem.

Článek 2 Předmět VP

   1. Tyto VP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování Služeb.
   2. Tyto VP stanovují rovněž vzájemná práva a povinnosti mezi Uživatelem a Provozovatelem při výkonu činnosti Zprostředkování smluv o Finanční službě.
   3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být poskytovány Služby třetích stran.

Článek 3 Služby a jejich cena

   1. Služby jsou poskytovány prostřednictvím informačního systému veřejné Uživatelům, na základě jednotlivých Smluv uzavřených pro každou Službu, nebo bez předchozí Registrace na základě jednotlivé smlouvy.
   2. Služby jsou zejména:
    1. Zajištění informace,
    2. Zajištění srovnání pojistných produktů,
   3. Jednotlivé služby se považují každá za samostatnou Službu.
   4. Předmětem VP není poskytování konkrétní služby příslušným Produktovým partnerem (bankou, pojišťovnou apod.) či služeb na ni navázaných, ani žádná práva a povinnosti k takovým službám vázané, propojené, akcesorické, apod.
   5. Služby jsou ze strany Poskytovatele poskytovány bezplatně.
   6. Činnost společnosti Němec & Partners a.s. je vůči Uživateli vykonávána bezplatně, avšak Uživatel je povinen uhradit cenu zprostředkované Finanční služby uvedenou na Webu, která je vždy určena na základě Návrh o pojistné smlouvě nebo Registrované objednávce.

Článek 4 Zajištění informace

   1. Uživatel zadá prostřednictvím IS vstupní informace, za pomocí kterých se Poskytovatel pokusí zjistit výstupní informaci, o které má za to, že odpovídá zadání Uživatele. Tuto informaci Poskytovatel zobrazí v rámci IS Uživateli.
   2. Takto se zejména Poskytovatel pokusí zjistit informace o finančních nebo jiné informace, jejichž zjištění umožňuje IS.
   3. V rámci této Služby přináší Poskytovatel informace o finančních a jiných produktech výhradně jeho Produktových partnerů, včetně předchozích zkušeností uživatelů těchto produktů. Poskytovatel zveřejňuje v rámci této Služby informace o finančních a jiných produktech Produktových partnerů způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů Produktových partnerů od těchto obdržel. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací, čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoliv nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem při Zajištění informace.

Článek 5 Služby třetích stran

   1. Služby třetích stran jsou služby poskytované třetími stranami, zejména Produktovými partnery; tyto se řídí jejich podmínkami (smluvními i zákonnými) a Poskytovatel za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.

Článek 6 Společná ustanovení pro Služby

   1. Uzavřením Smlouvy vždy Uživatel žádá, aby mu Služba byla výslovně poskytnuta bezodkladně.
   2. Služby jsou zajišťovány ad-hoc na základě individuální příkazní smlouvy s Uživatelem (tj. nikoli systematicky).
   3. Uživatel je oprávněn Služby využívat pouze osobně, resp. pro svou vlastní potřebu.

Článek 7 Práva a povinnosti Uživatele

   1. Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu.
   2. Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným na Webu.
   3. Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit Služby třetím osobám.
   4. Uživatel je povinen prostřednictvím IS neprodleně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.
   5. Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP.
   6. 9.8 Uživatel je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména AZ. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

Článek 8 Práva a povinnosti Poskytovatele

   1. Poskytovatel má právo na Suspendaci při jakémkoli porušení podmínek stanovených Smlouvou nebo VP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Služeb, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.
   2. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služeb nebo funkčnost Webu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Webu nebo IS nebo z jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.
   3. Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení Služby, pokud je to nutné k řádnému plnění Smlouvy.
   4. Poskytovatel může informovat pod dobu trvání Smlouvy o svých nových Službách.
   5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah Webu i IS bez předchozího oznámení.

Článek 9 Ochrana údajů a Cookies

   1. Pro účely tohoto článku o ochraně osobních údajů a cookies se za Uživatele považuje každý návštěvník Webu.
   2. Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služeb a Služeb třetích stran, příp. dalších služeb.
   3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých Uživatelem při vyplnění online formuláře či Registraci nebo v rámci objednávkového formuláře, údajů o poptávkách po příslušném finančním nebo jiném produktu Produktového partnera a osobních údajů spočívajících v nahrávkách telefonních hovorů mezi Uživatelem a call centrem Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele a za účelem jejich využití při marketingových a propagačních akcích, a zasílání marketingových materiálů. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Data Poskytovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení trvání Smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele zaslaným na adresu sídla Poskytovatele. Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.
   4. Uživatel souhlasí s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, která mohou zahrnovat obchodní sdělení týkající se služeb Poskytovatele, společnosti Provozovatele nebo výrobků a služeb třetích stran, zejména Produktových partnerů.
   5. Uživatel souhlasí s předáním jeho osobních údajů společnosti Provozovatele a dále Produktovým partnerům, jejichž seznam je uveden [zde], a to za účelem kontaktování s obchodní nabídkou nebo s reklamním sdělením. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
   6. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
    1. požádat Poskytovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
     Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
   7. Pokud Uživatel navštíví Web, Poskytovatel může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené na Webu a data a časy návštěvy Webu. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. Poskytovatel využívá soubory cookie na Webu pro jeho vylepšení a poskytování Služeb a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od Uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se Uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro Uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky Služeb. Tyto soubory cookie umožňují Webu zapamatovat si, jaké možnosti Uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují Webu zapamatovat si nastavení, které je pro Uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho Uživatel nastaví. Analytické soubory cookie Poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním Webu, včetně obsahu, na který Uživatel klikne při prohlížení Webu za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu Webu. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s Webem. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se Uživatelova využívání Webu, aby Poskytovatel Uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace na Webu.
   8. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků Webu. Pomocí svého prohlížeče může Uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce Webu.

Článek 10 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

   1. Odpovědnost za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ a AZ.
   2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události a jiné.
   3. Poskytovatel ani Provozovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména Produktovými partnery, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
   4. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Webu nebo IS, zejména takového, který není v souladu s těmito VP či AZ, ani za škody a újmu takto vzniklou.
   5. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Webu, IS ani výpadky na straně Produktových partnerů.
   6. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných Služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

Článek 11 Reklamace

   1. Uživatel je oprávněn reklamovat rozsah nebo kvalitu Služby.
   2. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním Produktovým partnerem, bude Uživatel vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení.
   3. Informace o podávání stížností na činnost Poskytovatele při využití IS je Uživatel oprávněn sdělit písemně na trebic@nemecpartners.cz.

Článek 12 Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VP tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  2. Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
  3. Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.
  4. Pokud VP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu NOZ.
  5. Do platných VP lze nahlížet na Webu.
  6. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
  7. Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.
  8. Pokud se některé ustanovení těchto VP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VP jako celku. Poskytovatel navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
  9. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Podrobnosti a další možnosti ukončení smlouvy jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách Poskytovatele. Aktuální znění všeobecných podmínek vztahujících se k poskytování Služby je dostupné na webových stránkách Poskytovatele.
  10. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  11. Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 3. 2015.