Veřejné zakázky z kategorie pojištění

Jako rozšíření stávajícího spektra nabízených služeb, zlepšení jejich kvality a poskytování plnohodnotného servisu pro každého klienta, a to vše kontinuálně s příslušnými změnami zákonných přepisů a norem, tak aby úroveň a kvalita významně předčila konkurenci a současně vždy představovala vytvoření optimálních podmínek v souladu s potřebami i požadavky zastupovaného, připravila pojišťovací makléřská společnost Němec & partners, a.s. program komplexního zajištění a vlastní realizace všech činností ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Uzavřením příkazní nebo mandátní smlouvy se zadavatelem veřejné zakázky vstupuje do celého procesu řízení pojišťovací makléřská společnost Němec & partners, a.s. jako organizace pověřená výkonem činností ve smyslu shora uvedeného zákona a následně se potom aktivně podílí na organizaci i koordinaci. Zajišťuje průběžné konzultace se zadavatelem, přípravu a zpracování veškeré dokumentace, komunikaci s Centrální adresou od samého počátku až po uveřejnění výsledků, řeší připomínky a stížnosti, odpovídá na dotazy uchazečů.

Plnění je na smluvním základě poskytováno v celém svém rozsahu bezúplatně.

Výčet hlavních činností, které jsou zajišťovány:

 1. zpracování Oznámení zadávacího řízení
 2. zveřejnění Oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese a v Úředním věstníku Evropské unie
 3. zpracování textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek
 4. předání zadávací dokumentace včetně specifikace požadovaných služeb a vymezení množství zájemcům o veřejnou zakázku
 5. zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům
 6. zabezpečení celého průběhu řízení a přijímání nabídek včetně pořízení potřebné dokumentace
 7. organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o jejich otevírání
 8. příprava podkladů k posouzení a vyhodnocení nabídek pro hodnotící komisi
 9. příprava čestného prohlášení členů, případně náhradníků, hodnotící komise
 10. zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 11. vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 12. oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům
 13. zveřejnění výsledků zadání na Centrální adrese a v Úředním věstníku Evropské unie
 14. kompletace archivní dokumentace o průběhu zadání

Pro případ možných námitek uchazečů je zajišťováno:

 1. zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách
 2. zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 3. předání dokumentace o zadání zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 4. ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu uchazeče
 5. poskytnutí odborné konzultace v souvislosti s konkrétní zakázkou a Zákonem o veřejných zakázkách a případné upozornění na opatření, která je nutno dle zákonných norem provést