Stížnosti a reklamace

Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti klienta či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem zprostředkovatele či jeho zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele písemně na adrese:
Němec & partners, a.s., Modřínova 600/1, 674 01 Třebíč nebo elektronicky na adresu trebic@nemecpartners.cz.
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Klientská linka: 568 849 911, E-mail: trebic@nemecpartners.cz, www.nemecpartners.cz
Němec & partners, a.s., IČ: 255 39 256 se sídlem Modřínová 600/1, 674 01 Třebíč, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3977.

Oprávněná osoba může rovněž na zprostředkovatele či pojistitele podat stížnost na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz

Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli či pojistiteli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., zákonem č. 363/1999 Sb. a dle dalších právních předpisů.