Stížnosti a reklamace

Způsob vyřizování stížností
V případě nespokojenosti pojistníka, pojištěného či jiné oprávněné osoby s postupem zprostředkovatele či jeho zaměstnance nebo zástupce zprostředkovatele PPZ, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele písemně na adrese Němec & partners, a.s., Modřínová 600/1, 674 01 Třebíč nebo elektronicky na adresu trebic@nemecpartners.cz. Pojistníci, pojištěný a oprávněné osoby mají zároveň právo obrátit se svou stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz.

Právo platné pro pojistnou smlouvu, příslušnost soudu v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy:
Pojistná smlouva se řídí právem České republiky, v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy jsou k jejich řešení příslušné obecné soudy České republiky.
Místní a věcná příslušnost soudu je dána obecně závaznými právními předpisy České republiky. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

Mimosoudní řešení případných sporů:
Společnost Němec & partners, a.s. dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz a pojistných smluv životního pojištění, je finanční arbitr, www.finarbitr.cz. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.