Služby

Rozsah poskytovaných služeb

 • Analýza pojistného zájmu a současného stavu pojištění
 • Kvalifikované ocenění rizik
 • Vypracování a realizace pojistných programu
 • Výběrová řízení na vhodného pojistitele
 • Správa pojištění s komplexním servisem
 • Likvidace pojistných událostí
 • Posouzení zábranné činnosti a prevence
 • Objektivní informovanost o možnostech pojištění a pojistných produktech
 • Koordinace zajištění a soupojištění
 • Služby v oblasti pojistné metodiky
 • Poradenská činnost a další specializované služby v oblasti pojištění a risk managementu

Obrysová představa řešení pojistného zájmu

1. Analýza pojistného zájmu a současného stavu pojištění

a) Primárně se vychází z předpokladu, že většina subjektů již má v různém rozsahu a kvalitě  pojištění sjednáno   a  je tedy vhodné nejprve vyhodnotit a detailně posoudit stávající stav a upozornit na možné nedostatky, či otázky problematického charakteru.

b) Pro stanovení optimálních potřeb pojistného krytí je nutné shromáždit všechny údaje o možnostech řešení pojistného zájmu v souladu s individuálními potřebami pojišťovaného subjektu, s přihlédnutím k jistým specifikům:

 • finanční možnosti v závislosti na krytí případných škod z vlastních zdrojů
 • podrobná historie a výše vzniklých škod
 • potenciálně nejrizikovější provozy daného klienta
 • oborové srovnání
 • monitoring regionálních zkušeností a zvyklostí

2. Kvalifikované ocenění rizik

Reprezentuje finální produkt provedené analýzy, který je v praxi více znám jako riziková zpráva. Jedná se o komplexní materiál, který shrnuje veškeré zjištěné skutečnosti a hodnotí celkovou situaci pojistného zájmu pro potřeby správného nastavení konkrétní poptávky pojištění a současně představuje jednoznačně nestranné vymezení všech parametrů pro vypracování nabídek pojištění jednotlivými pojistiteli. Riziková zpráva, mimo jiné, obsahuje informace o

 • reprodukčních hodnotách movitého a nemovitého majetku
 • protipožárním zabezpečení objektů
 • zabezpečení majetku proti zásahu třetími osobami
 • povodňových a záplavových rizicích
 • maximálních možných škodách
 • návrhu bezpečnostních opatření
 • návrhu pojistných opatření s vymezením
  • výběru pojistných rizik
  • pojistných částek
  • spoluúčastí
  • vhodného rozsahu pojistného krytí

3. Vypracování a realizace pojistných programů

a) Příprava podkladů pro vypracování plnohodnotné nabídky pojištění

 • příprava veškerých podkladů pro vypracování jednotlivých nabídek dle specifických potřeb a požadavků jednotlivých pojišťoven

b) Zajištění nabídek od oslovených pojistitelů a jejich kontrola

 • po oslovení vybraných pojišťoven je nutné ve stanovených termínech zajistit úplné a obsahově správné nabídky pojištění, které představují základní stavební prvek pro vlastní realizaci pojistné smlouvy,  a předejít tak možným nedorozuměním nebo komplikacím

c)  Vyhodnocení nabídek pojištění

předložené nabídky pojištění jsou předmětem souhrnného srovnání, které umožňuje lepší orientaci pro výběr vhodného pojistitele a je vyhotoveno v souladu s předem definovanými a objektivními parametry, jako např.:

 • cenové rozdíly za poskytovanou pojistnou ochranu
 • nabízený rozsah  pojistného krytí
 • dostupnost nabízených služeb

4. Výběrová řízení na vhodného pojistitele

Na českém pojistném trhu působí mnoho pojišťovacích společností, které nabízí různé možnosti a varianty zajištění pojistných rizik. S ohledem na rozsah a charakter pojistného zájmu je nezbytné operativně přizpůsobit požadavky pro výběr optimálních pojistitelů vhodných k oslovení se zvláštním zřetelem na jejich kapitálovou sílu, vlastnické vztahy, způsoby a kvalitu zajištění, dostupnost a principy likvidace pojistných událostí, individuální kontakty nebo předložené reference.

5. Správa pojištění s komplexním servisem

Správa pojistných smluv obvykle představuje zajišťování průběžných úprav v pojistné smlouvě, jako je

 • stanovení rozsahu požadovaných úprav
 • zabezpečení nezbytných dokladů
 • zpracování průvodní dokumentace
 • zajištění dodatků a nových pojistných smluv ve stanovených termínech
 • kontrolu věcné a obsahové správnosti všech předložených smluvně závazných dokumentů
 • cenové vyjednávání

6. Likvidace pojistných událostí

Předpokládá pomoc při řešení vzniklých škod  ve smyslu:

 • správné formulace vznesení nároku vůči pojistiteli
 • kontroly celého průběhu řešení škodní události
 • revize správnosti výpočtu na náhradu škody
 • případné intervence u příslušného pojistitele
 • právního rozkladu sporných případů

nebo

 • komplexní zajištění procesu šetření a vyčíslení vzniklé škody pro potřeby uznání pojistné události pojistitelem ve smyslu Zákona č. 38/2004 Sb. ( o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí )

Doprovodnou službou může být rovněž zaškolení odpovědných pracovníků zastupovaného klienta a vypracování metodiky postupů řešení pojistných událostí zahrnující pracovní manuál, který umožní pojištěnému snadnější  orientaci při řešení vzniklé škody a nabídne praktická doporučení pro případ výskytu pojistných událostí podobného charakteru.

7. Nadstandardní služby

Nabízí obsahově přesně nedefinovanou kategorii individuálních služeb na přání klienta a nad rámec dohodnutých podmínek spolupráce. Jejich součástí může být také vyhledávání specifických možností pojištění nebo dojednávání zvláštních tarifů a podmínek pojištění managementu či zaměstnanců společnosti.

8. Cena služby

Základní zhodnocení stávajícího stavu pojištění je vyhotoveno bezplatně. V případě uzavření smluvního vztahu jsou poskytované služby v plném rozsahu hrazeny jednotlivými pojistiteli, u kterých je pojištění sjednáno.

Úhrada za služby uvedené v bodě č. 7 bude dohodnuta individuálně a za předem stanovených  podmínek