Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem

V současné době má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podobu smluvně povinného pojištění. Hlavním cílem tohoto pojištění je ochrana poškozeným při dopravní nehodě. Pojištěnému vzniká právo, aby za něj pojistitel uhradil škodu, za kterou odpovídá v souvislosti s provozem motorového vozidla. Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou motorovým vozidlem uvedeným ve smlouvě. Kryté škody jsou zejména:

  • škody na zdraví nebo usmrcením
  • škody vniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • škody mající povahu ušlého zisku
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením

Právní úpravou jsou stanoveny minimální limity plnění pojistitele. Pro škody na zdraví nebo usmrcením je minimální limit plnění ve výši 35 mil. Kč a pro škody na majetku je to 35 mil. Kč. Většina pojišťoven však nabízí i vyšší limity plnění.