Likvidace

Nabízíme kompletní profesionální pomoc při likvidaci pojistných událostí ze všech odvětví pojišťovaných rizik.

Zajištění oprávněných nároků klienta v případě pojistné události je považováno za jednu z nejvýznamnějších oblastí nabízených služeb, na níž je kladen zvláštní důraz ve smyslu profesionálního a komplexního servisu pro každého klienta. Bohaté zkušenosti s šetřením a celým procesem likvidace pojistné události až po výplatu pojistného plnění jsou důsledně uplatňovány u škod velkého rozsahu i u každé drobné škody.

Zásadní změnou a rozšířením služeb klientům je obsazení pozice likvidátora pojistných událostí, zapsaného v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ve smyslu Zákona č. 38/2004 Sb., což reprezentuje pozitivní dopad v případě pochybností o postupu pojistitele a nebo správnosti výpočtu pojistného plnění, zvláště pak při současném rozkladu konkrétní pojistné události provedeném ve spolupráci s právním zástupcem.

Soubor dílčích úkonů zahrnuje přípravu a zpracování všech potřebných náležitostí, které jsou nezbytné pro zdárné ukončení likvidačního procesu a promptní výplatu pojistného plnění.

Novým klientům je možné nabídnout převzetí řízení nastalých, avšak dosud nevyřešených škodných událostí.

Součástí poskytovaného servisu v průběhu likvidace pojistné události je aktivní přistup ke zjištění okolností vzniku škody, za průběžného kontaktu s pojistitelem, při současném objektivním informování o jednotlivých fázích šetření.

Nástin postupu v případě vzniku škodné události:

 • Asistence kvalifikovaného pracovníka na místě samém bezprostředně po oznámení škodné události
 • Neprodlený kontakt příslušného pojistitele a zajištění prohlídky poškozeného majetku
 • Dokumentace rozsahu škody a poškozených věcí audiovizuálním nebo fotografickým záznamem
 • Provedení odhadu výše škody
 • Nestranné posouzení nároku klienta – zejména u škod velkého rozsahu
 • Doporučení formulace klientova nároku vůči pojistiteli
 • Zajištění potřebných podkladů pro efektivní řízení likvidace vzniklé škody
 • Dohled nad likvidačním procesem prováděným pojišťovnou
 • Zabezpečení výplaty zálohy na pojistné plnění – především v případě škody většího rozsahu
 • Průběžný monitoring a statistická evidence četnosti, rozsahu a druhu škod
 • Spolupráce v oblasti public relations za účelem zachování dobrého jména společnosti po vzniku škodné události