Havarijní pojištění vozidla

Havarijní pojištění vozidla se uzavírá buď na komplexní rozsah pojištění, tzv. All Risk pojištění, nebo na vybraná rizika, dle nabídky pojistitele. V případě All Risk pojištění je kryto poškození nebo zničení pojištěného vozidla zejména:

  • havárií – střetem, pádem, nárazem vozidla
  • živelní událostí v rozsahu sdruženého živluo
  • odcizením
  • neoprávněným užitím vozidla

V souvislosti s pojištěním motorových vozidel je uplatňován systém bonus/malus, kdy bonus představuje slevu z pojistného za bezeškodný průběh pojištění a malus přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z uzavřeného pojištění. Obdobný systém je možno uplatnit i u jiných kategorií pojištění, kdy toto je přesně definováno v ustanoveních konkrétní pojistné smlouvy (například poskytnutí slevy na majetkovém pojištění v souvislosti s příznivým škodním průběhem). U pojištění vozidel je systém bonus/malus zakomponován již přímo do pojistných podmínek jednotlivých pojistitelů v oblasti pojištění vozidel.